0
Your Cart
No products in the cart.

Общи условия

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Предмет на настоящите общи условия e  предоставянето от „ВАКАНЦИЯ РОЗА” ЕООД на организирани пътувания с обща цена на потребител/и срещу заплащане на уговорената цена от страна на потребителя/ите.

1.2. Основни дефиниции:

1.2.1 „Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена“ е лице:

а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или

б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или

в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или

г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 91, ал. 1.

1.2.2. „Туроператорска дейност“ е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

1.2.3. „Туроператор“ е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска дейност.

1.3.4. „Туристически ваучер“ е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

В настоящите Общи условия под дефиницията за Туроператор се разбира „ВАКАНЦИЯ РОЗА” ЕООД.

2. ЗАПИСВАНЕ

2.1. Записването за пътуване  се извършва по телефон или имейл, чрез туристически агенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна ако в срок от два работни дни бъде сключен Договор за организирано пътуване и бъде заплатено в срок предвиденото в договора плащане.

2.2. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператора, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване“ и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

3.  ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

3.1. Плащането се извършва в брой или по банков път на сметката на Туроператора.

3.2. Потребителят се задължава да заплати цената по следния начин, ако друго не е уговорено в договора:

а/ депозит в размер на 40% от дължимата цена в срок до два дни след потвърждение на резервацията.

б/ доплащане в размер на 60% от дължимата цена в срок до  – не по-късно от 14 дни преди отпътуване

3.3. Банковата сметка на  Туроператора е:

Ваканция Роза ЕООД

ОББ

IBAN BG13UBBS88881000683785

BIC    UBBSBGSF

3.4. Туроператорът има право да увеличава цената, ако промяната в цената и изменението се дължи единствено на:

1. увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото;

2. увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;

3. промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.

4. ВИЗИ

4.1. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът предоставя на Потребителя  необходимата информация в тази връзка. При изрично писмено упълномощаване от страна на Потребителя и заплащане на допълнителна цена, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби, ако няма изискване от Консулството за задължително лично явяване на интервю и подаване на документите и получаването на готовата виза. Ако подобно изискване има, то Потребителят извършва самостоятелно всички необходими правни и фактически действия и предсоставя на Туроператора изискуемите документи. Непредставянето на документи от страна на Потребителя, неплащането на таксите за визата или неявяването в Консулството на лично интервю, ако то е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

4.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно изискванията на консулството.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. За туроператора:

5.1.1. Да предостави в съответствие със сключения договор и при условията на същия, туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

5.1.2. да предложи на потребителя сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната. Тази Застраховка не се сключва, когато туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. В последния случай туроператорът прилага копие от застрахователната полица към договора.

5.1.3. Да спазва и извършва добросъвество поетите от него задължения в договора или предвидени в нормативен акт.

5.2. за Потребителя:

5.2.1. Да заплати в пълен обем и в срок всички договорени туристически услуги.

5.2.2. При пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, със съответната валидност към крайната дата на пътуване, отговаряща на изискванията на посещаваните страни.

5.2.3. Ако се касае за пътуване извън България и Потребителят няма навършени 18 години, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора или Турагента не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено или декларацията е неправилна попълнена или заверена, то  това се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. Едновременно с това Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.

5.2.4. Да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

5.2.5. При нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, имуществената отговорност е изцяло за Потребителя и същият носи отговорност за всички имуществени/неимуществени вреди.

5.2.6. При пътувания и престой в държави с повишен риск от инфекциозни заболявания или за които има поставени изрични уславия в тази връзка, Потребителят е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

5.2.7. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с увреждания или с намалена подвижност, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Туроператора  в момента на записване на пътуване и сключване на договора, за да може Туроператорът  да предприеме необходимите мерки, съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство, в противен случай Туроператора не носи отговорност да невъзможност за осъществяване на пътуването или за неудобства и затруднения в тази връзка.

5.2.8. Групови пътувания, при които договорът се сключва и подписва с един потребител, който действа и като представител на други потребители посочени в договора или по приложен списък, подписващият договор потребител удостоверява с подписа си сключването на договора, както и приемането и получаването  на общите условия от името на всички потребители.

Организаторът/Представителят се задължава да предаде копия от сключения договор и общите условия на останалите Потребители. Потребителите посочени в договора или по приложения списък са солидарно отговорни заедно сподписалия договора в случай на неизпълнение на клаузите по така сключения договор.

6. ОТКАЗ и НЕУСТОЙКИ

6.1. Потребителят има право да се откаже от ексурзията, без да дължи неустойка, ако отказът е направен най-късно 45 дни преди обявената дата на заминаване. В този случай туроператорът възстановява пълния размер на внесения депозит, но при условие, че туроператорът, не е закупил/издал самолетните билети за съответната екскурзия на потребителя, които са с невъзвръщаема стойност.

6.2. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, извършен до 30 дни преди обявената за пътуване дата, Потребителят дължи неустойка  размер от 50% от цената на договора. Туроператорът има право да усвои платения депозит като неустойка.

6.3. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, извършенот 30 до 14 дни преди обявената за пътуване дата, Потребителят дължи неустойка  размер от 60% от цената на договора. Туроператорът има право да усвои платения депозит като част от дължимата неустойка.

6.4. В случай на отказ на потребителя от екскурзията, извършен от 14 до 7 дни  преди датата на пътуване, потребителят дължи неустойка  размер от 70% от цената на договора. туроператорът има право да усвои платения депозит като част от дължимата неустойка.

6.5. В случай на отказ на Потребителя от екскурзията, по-малко от 7 дни  преди датата на пътуване, Потребителят дължи неустойка  размер от 100% от цената на договора. Туроператорът има право да усвои платения депозит като част от дължимата неустойка.

6.6. Туроператорът има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят не извърши депозитното плащане в установения срок.

6.7. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, като в този случай потребителят дължи неустойка  размер от 50% от цената на договора. Туроператорът има право да усвои платения депозит като част от дължимата неустойка.

6.8. (1) Когато туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да:

1. приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

(2) Увеличаване на цената с повече от 5 на сто се смята за значителна промяна на договора.

(3) Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в срок три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването.

(4) Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:

1. да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или

2. да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

6.9. Смяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с други от същата или по-висока категория, не се  счита за промяна на Договора.

6.10. Туроператорът си запазва правото да промени вписания в договор превозвач с друг превозвач при настъпване на причини, които правят нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

6.11. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или при настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.

6.12. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителят, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което не може да бъде предвидено или избегната от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.За непреодолимо събитие се счита следното, но не само: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, отказване на медицинска помощ на турист от групата, провеждащо се мероприятие, което ограничава придвижването на туристите до мястото на туристическите обекти, и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация;

г) за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител;

д) при загубени лични документи от страна на Потребителя, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, всички разходи направени от представител на туроператора в тази връзка са за сметка на Потребителя.

6.13. Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора най-късно 45 дни преди обявената дата на заминаване. Потребителят и  и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.В случаи на вече издадени самолетни билети сроковете и условията за промяна на име се определят от авиокомпанията, издала съответния самолетен билет, срещу заплащане на глоба или пълна такса за издаване на нов самолетен билет.

6.14. Когато Туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на Потребителя,  последният има право:

а/ да приеме друго пътуване от същото или по – високо качество, когато Туроператорът директно или чрез Туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или

б/да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да възстанови на Потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

в/ да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която Туроператорът е получил уведомлението за отказ.

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните услуги, условия в хотели и т.н. трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите или представител/екскурзовод на Туроператора. В случай, че изискванията на Потребителя не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице – представител/контрагент на Туроператор, съставянето на място на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 14 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи в офиса на Туроператора или на Туристическия агент, където е сключен договора за организирано пътуване, писмена рекламация, като приложи към нея съставеният констативен протокол на място, екземпляр от договора, документи удостоверяващи направените от него плащания.

7.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.

7.3. Туроператорът се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становищe по нея.

7.4. Горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора е възстановяване на сумата, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ за неполучените услуги. Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, договорът за организирано пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на туроператора в съответствие с разпоредбите на тези договори

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящите Общи условия са приети от „ВАКАНЦИЯ РОЗА” ЕООД  и изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

8.2. Потребителят със сключването на договора дава своето изрично съгласие личните данни предоставени на Туроператора във връзка с договора да бъдат обработвани  и съхранявани съгласно правилата на Закона за защита на личните данни от Туроператора, както и да бъдат предоставяни  на трети лица когато предоставянето е необходимо за изпълнение на туристическата услуга или за събирани на вземания на Туроператора. Със сключването на договора Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни предоставени на Туроператора във връзка с договора да бъдат да бъдат трасферирани във всяка държава, вкл. Извън Европейския съюз, когато това е необходимо за изпълнение на туристическата услуга.

8.3. Разпоредбите на настоящите общи условия се прилагат в отношенията между Туроператора и потребителя, доколкото не е предвидена различна разпоредба в договора между страните.

8.4. Всички спорове по изпълнението на Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не бъде постигнато от компетентния български съд. Страните уговорят по смисъла на чл. 117 от ГПК местна подсъдност – гр. София.